Nieuws

Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging V.S.C.O.

vrijdag 11 januari 2013

Het bestuur van de Supportersvereniging V.S.C.O. roept haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagavond 13 februari 2013 in het clubgebouw van VSCO’61 op sportpark De Heughte in Oosterwolde.

Onderstaand de agenda van deze algemene ledenvergadering. Zowel het jaarverslag als de notulen van de vorige ledenvergadering liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de vergaderzaal.

Agenda ledenvergadering Supportersvereniging V.S.C.O.
Datum: Woensdag 13 februari 2013
Aanvang: 19.30 uur.

 • Opening
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen ledenvergadering 08-02-2012
 • Jaarverslag 2012
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Jaarverslag penningmeester
 • Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 • Bestuurswisseling. Het huidige bestuur gaat aftreden en wordt opgevolgd door Henk van Os, Jan Visch en Gert van de Heuvel als dagelijks bestuur en Jannes ten Hove en Bertus van de Grift als lid
 • Rondvraag
 • Sluiting