Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

maandag 22 april 2013

OPROEP

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV), die zal plaatsvinden op MAANDAG 22 april 2013 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.

AGENDA ALV 22 april 2013

1. Opening

Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2012

De notulen van deze vergadering liggen vanaf vrijdag 12  april t/m zaterdag 20 april 2013 ter inzage in de bestuurskamer van het clubgebouw op sportpark De Heughte. Het is mogelijk een exemplaar mee te nemen of op te vragen bij het secretariaat per e-mail. Adres:
j.kragt@vsco.nl

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Verenigingsplan 2013-2015

Bespreking voortgang Verenigingsplan.
Wat is gerealiseerd in 2012 en wat is aangepast/toegevoegd aan activiteiten.
Dit overzicht is mee te nemen vanuit de bestuurskamer of op te vragen bij het secretariaat per e-mail:
j.kragt@vsco.nl 

5. Technisch voetbalbeleidsplan VSCO’61

Bespreking Technisch voetbalbeleidsplan.
Het plan ligt ter inzage in de bestuurskamer of op te vragen bij het secretariaat per e-mail:
j.kragt@vsco.nl 

6. Financiën

Voorstel tot aanpassing van de contributie voor zaalvoetballeden.

Verstrekking lening aan Stichting Sportvoorziening Oosterwolde (SSO).

7. Bestuursverkiezing

Aan het eind van het seizoen 2012-2013 is aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid communicatie en PR Jan Borgers. Met ingang van het nieuwe seizoen 2013-2014 stelt het bestuur voor Bert Schipper in deze vacature te benoemen. Als de ledenvergadering Bert Schipper benoemt in de vacature bestuurslid PR en communicatie zal hij tot de najaarsledenvergadering ook nog de portefeuille voetbalzaken blijven behartigen. Op de najaarsledenvergadering zal het bestuur een voorstel doen in de dan ontstane vacature bestuurslid voetbalzaken.

Namen van eventuele kandidaten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt tot uiterlijk zaterdag 20 april 2013 (tot 18.00 uur) bij secretaris Jan Kragt. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste drie leden.

8. Rondvraag

Bij voorkeur wordt u verzocht eventuele vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Uiterste inlevering op 20 april 2013 18:00 uur.

9. Sluiting door de voorzitter

De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 april 2013 is hier te downloaden.