Nieuws

Algemene Ledenvergadering (ALV) VSCO'61

maandag 10 november 2014

 

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal plaatsvinden op MAANDAG 10 november 2014 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg 15 te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur. 

 

 AGENDA ALV 10 november 2014

   
 1. Opening 

Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda

   
 1. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 mei 2014

De notulen van deze vergadering kunnen vanaf zaterdag 25 oktober t/m zaterdag 8 november 2014 worden opgevraagd bij de secretaris per e-mail. Adres: j.kragt@vsco.nl. De notulen liggen in de genoemde periode tevens ter inzage in de bestuurskamer.

   
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2.  
 3. Jaarverslag van de secretaris   

Vanaf 25 oktober t/m 8 november 2014 kan het verslag worden opgevraagd bij de secretaris per e-mail. 

Adres: j.kragt@vsco.nl. Het jaarverslag ligt in de genoemde periode tevens ter inzage in de bestuurskamer. 

 1. Jaarverslag van de penningmeester en begroting 2014/2015

Vanaf 25 oktober t/m 8 november 2014 kan het verslag worden opgevraagd bij de penningmeester per e-mail. Adres: b.vanpijkeren@vsco.nl

   
 1. Verslag van de kascontrolecommissie
 2.  
 3. PAUZE 
 4.  
 5. Herijking Huishoudelijk Reglement. 
 6.  
 7. Bestuursverkiezing 
  1. Aftredend en herkiesbaar penningmeester Ben van Pijkeren. Voorstel tot herbenoemen.

  2. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid voetbalzaken jeugd Erik van der Veen. Voorstel tot herbenoemen. 

Namen van eventuele (tegen)kandidaten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt tot uiterlijk zaterdag 8 november 2014 (tot 18.00 uur) bij secretaris Jan Kragt. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste drie leden. 

   
 1. Rondvraag 

U wordt verzocht eventuele vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Uiterste inlevering 8 november 2014 tot 18:00 uur. 

   
 1. Sluiting door de voorzitter

Download hier de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV).