Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Club van 100 V.S.C.O.’61

woensdag 20 mei 2015

Op vrijdag 22 mei 2015  staat de eerstvolgende bijeenkomst gepland van de Club van 100 van VSCO'61,  waarvoor alle leden van de Club van 100 van harte wordt uitgenodigd. De locatie zal zoals gebruikelijk de bovenverdieping van het clubgebouw op sportpark De Heughte zijn. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda zal er in grote lijnen als volgt uit zien:

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen
 • Jaarverslag secretaris
 • Financiën/jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrole commissie
 • Vaststelling contributie
 • Begroting 2015
 • Rooster van aftreden van het zittend bestuur: aftredend en niet herkiesbaar is secretaris André Vlieger
 • Projecten
 • Rondvraag
 • Sluiting 

Eventuele suggesties omtrent te ondersteunen projecten kunnen bij de bestuursleden van de Club van 100 schriftelijk   kenbaar gemaakt worden. Dat kan uiteraard ook via mail (clubvan100@vsco.nl). Enig vooronderzoek naar de kosten van een project en de realisatie hiervan worden op prijs gesteld.

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om met een hapje en een drankje na te praten. Wij rekenen dan ook op uw komst. Ook aspirant-leden, die graag eens een vergadering bij willen wonen zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Club van 100 V.S.C.O.'61
H. van Os (voorzitter), W. Korenberg (penningmeester), J. Visch (bestuurlid) en A.Vlieger (secretaris)