Nieuws

Algemene Ledenvergadering VSCO'61

donderdag 10 november 2016

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal plaatsvinden op Dinsdag 15 november 2016 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg 15 te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.

AGENDA ALV

 1. Opening

  Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda
   
 2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 mei 2016

  De notulen van deze vergadering kunnen vanaf 31 oktober t/m 14 november 2016 per email worden opgevraagd bij de waarnemend secretaris. Adres:
  b.schreurs@vsco.nl

 3. Mededelingen en ingekomen stukken
   
 4. Jaarverslag van de secretaris

  Vanaf 31 oktober t/m 14 november 2016 kan het verslag per email worden opgevraagd bij de waarnemend secretaris. 
  Adres: b.schreurs@vsco.nl
  Ligt in de genoemde periode tevens ter inzage in de bestuurskamer.
   
 5. Jaarverslag van de penningmeester

  Vanaf 31 oktober t/m 14 november 2016 kan het verslag per email worden opgevraagd bij de penningmeester. Adres:
  b.vanpijkeren@vsco.nl
   
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
   
 7. Verslag van de werkgroep Jeugd
   
 8. PAUZE
   
 9. Bestuursverkiezing 

  Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid Commerciële zaken Jarno Kwakkel. 

  Voor de aanstaande vacature bestuurslid Commerciële zaken kan het bestuur nog geen voorstel doen tot benoeming.

  Namen van eventuele (tegen)kandidaten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt tot uiterlijk maandag 14 november 2016 (tot 18.00 uur) bij waarnemend secretaris Ben Schreurs. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste drie leden.
   
 10. Rondvraag

  U wordt verzocht eventuele vragen vooraf per email in te dienen bij de waarnemend secretaris. Uiterste inlevering is 14 november 2016 om 18:00 uur. Adres: b.schreurs@vsco.nl

 11. Sluiting door de voorzitter