Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging V.S.C.O.

zaterdag 17 maart 2018

Op vrijdag 13 april 2018, zal de ledenvergadering van de Supportersvereniging V.S.C.O. plaats vinden, waarvoor alle leden hierbij van harte worden uitgenodigd. De locatie zal, zoals gebruikelijk, het clubgebouw van  VSCO’61 op het sportpark De Heughte zijn. De vergadering begint om 20.00 uur.                 

Agenda

1) Opening
2) Mededelingen
3) Ingekomen stukken
4) Notulen ledenvergadering 17 februari 2016
5) Jaarverslag 2017
6) A. Financieel verslag penningmeester
     B. Vaststellen contributie, voorstel bestuur is om het te laten zoals het nu is
7) Verslag kascontrolecommissie door Jakob Hardlooper en Wim Korenberg
8) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
9) Bestuursverkiezing
     Aftredend en herkiesbaar Henk van Os.
     Het bestuur stelt voor om Henk van Os te herverkiezen
     Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot donderdag 12 april 2018
10) Rondvraag
11) Sluiting

Zowel het jaarverslag 2017 als de notulen van 17 februari 2016 liggen ter inzage in de vergaderruimte van de supportersvereniging. Ook kunnen de notulen en agenda via mail opgevraagd worden bij Jan Visch via janvisch2@gmail.com. Het financieel verslag kan opgevraagd worden bij Wilco van de Weg via wvdweg89@hotmail.com.

Wij rekenen hierbij op uw komst.

Secretaris Jan Visch
Rustenburgsweg 28
8096 AB  Oldebroek