Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

zaterdag 21 november 2020

Namens het bestuur worden alle leden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 7 december 2020 om 20.00 uur in het clubgebouw op sportpark De Heughte.

In verband met de geldende coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de ALV zowel fysiek als digitaal te organiseren. Fysieke aanwezigheid is met name bedoeld voor degenen, die niet in de gelegenheid zijn om online de ALV te volgen.

In de kantine is een beperkt aantal plaatsen (30 stuks, inclusief bestuursleden) beschikbaar. We verzoeken u uiterlijk donderdag 3 december 2020 vóór 20.00 uur uw aanwezigheid door te geven, uitsluitend via e-mailadres b.schreurs@vsco.nl. Geef daarbij aan of u fysiek of digitaal de vergadering wilt bijwonen. U kunt alleen fysiek de ALV bijwonen als u na aanmelding een schriftelijke bevestiging hiervan hebt ontvangen van de waarnemend secretaris en wanneer u geen coronagerelateerde gezondheidsklachten heeft. Ook is het dragen van een mondkapje in de kantine verplicht. Alle overige deelnemers ontvangen een link via Microsoft Teams om digitaal aan de vergadering te kunnen deelnemen. Check graag ruim van tevoren of de link werkt. Een handleiding wordt met de e-mail meegestuurd.

De volgende agendapunten zullen aan de orde komen:

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 november 2019

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Financiën

   * Jaarverslag van de penningmeester

   * Verslag van de kascontrolecommissie

   * Goedkeuring en vaststelling balans 30-6-2020 en staat van baten en lasten 2019/2020

   * Vaststelling contributies

   * Goedkeuring en vaststelling begroting 2020/2021

6. Informatie herinrichting veld 5 (huidige trainingsveld)

7. Bestuursverkiezing

   * Aftredend en herkiesbaar Heimen Pap (voetbalzaken jeugd)

   * Aftredend en herkiesbaar Christiaan Bakhuizen (voetbalzaken senioren)

   * Aftredend en herkiesbaar Ben van Pijkeren (penningmeester)

Namen van eventuele (tegen)kandidaten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt t/m 3 december 2020 bij waarnemend secretaris Ben Schreurs (e-mailadres: b.schreurs@vsco.nl). De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste drie leden.

8. Rondvraag

9. Sluiting door de voorzitter

Vanaf 21 november t/m 3 december 2020 kunnen de vergaderstukken van agendapunt 2 en 4 per e-mail worden opgevraagd bij de waarnemend secretaris via emailadres: b.schreurs@vsco.nl. De vergaderstukken van agendapunt 5 kunnen tijdens dezelfde periode worden opgevraagd bij de penningmeester via emailadres: b.vanpijkeren@vsco.nl.

Voor een vlot verloop van de vergadering kunt u eventuele vragen vooraf al kenbaar maken per e-mail bij de waarnemend secretaris. Graag bij de vraag vermelden op welk agendapunt het betrekking heeft. Uiteraard is er tijdens de vergadering ook gelegenheid om vragen te stellen. Ook degenen die de vergadering digitaal bijwonen, zij kunnen dit via de chat in Microsoft Teams doen.

Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk 3 december 2020 per e-mail te worden ingediend via emailadres b.schreurs@vsco.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende en duidelijk te hebben ingelicht en zien uit naar uw aanwezigheid en inbreng.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VSCO'61

Waarnemend secretaris
Ben Schreurs
E: b.schreurs@vsco.nl