Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Club van 100 VSCO’61

maandag 14 juni 2021

Vrijdagavond 2 juli 2021 wordt de voorjaarsledenvergadering van de Club van 100 VSCO’61 gehouden. Alle leden van de Club van 100 worden daarbij van harte uitgenodigd. Aanvang: 20.00 uur. Aspirant-leden zijn welkom te vergadering bij te wonen.

De locatie zal postcorona weer als gewoonlijk het clubgebouw op sportpark De Heughte zijn. Wel vragen wij u zich van tevoren aan te melden.

AGENDA 

1) Opening door de voorzitter

2) Mededelingen

3) Vaststellen notulen d.d. 28-10-2020

4) Jaarverslag 2020

5) Financiën / jaarverslag penningmeester 2020

6) Verslag kascontrolecommissie

7) Benoeming kascontrolecommissie

Er is dit jaar geen benoeming nodig. Jakob Hardlooper en Heimen Bakker vormen beiden nog 1 de kascommissie. Andre van der Meulen is reserve is aftredend.

8) Vaststellen contributie 2021

9) Rooster aftredend zittend bestuur 2021.

Gerrit Kroon is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Gerrit te benoemen voor een nieuwe periode. Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot woensdag 30 juni 2021.

10) Projecten

Deze kunnen ingediend worden tot donderdag 1 juli 2021, 12.00 uur.

11) Rondvraag

12) Sluiting

Eventuele suggesties omtrent de ondersteuning van projecten kunnen bij de bestuursleden schriftelijk c q via mail (hvanos@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl) kenbaar gemaakt worden. Enig vooronderzoek v.w.b. de kosten van een project en realisatie hiervan wordt op prijs gesteld.

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om onder het genot van een hapje en drankje elkaar bij te praten. Wij rekenen dan ook op uw komst.