Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
(ALV) VSCO’61

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 

Deze vindt plaats op maandag 13 november 2023 op sportpark De Heughte, Zwarteweg 15 te Oosterwolde. De aanvang is om 20:00 uur en de koffie stat klaar vanaf 19.45 uur.

 

1. Opening

 • Inleiding door de voorzitter
 • Vaststellen van de agenda
   

2. Vaststellen notulen
Algemene ledenvergadering d.d. 15 mei 2023

 

De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar en kunnen per e-mail worden opgevraagd bij het secretariaat, e-mailadres: m.heimensen@vsco.nl

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken

 

4.  Jaarverslag van het secretariaat
Vanaf 30 oktober t/m 10 november 2023 kan het verslag per e-mail worden opgevraagd bij het secretariaat,e-mailadres: m.heimensen@vsco.nl.

 

5. Financiën

 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Goedkeuring en vaststelling balans 30-06-‘23 en staat van baten en lasten 2022/2023
 • Vaststelling contributies
 • Goedkeuring en vaststelling begroting 2023/2024
   

Vanaf 30 oktober t/m 10 november 2023 kunnen de financiële stukken per e-mail worden opgevraagd bij de penningmeester, e-mailadres: b.vanpijkeren@vsco.nl.

 

6. PAUZE

 

7. Bestuursverkiezing

 • Aftredend: Ben van Pijkeren, penningmeester
 • Aftredend en herkiesbaar: Christiaan Bakhuizen, voetbalzaken senioren
 • Aftredend en herkiesbaar: Heimen Pap, voetbalzaken junioren
 • Vacature commerciële zaken: geen kandidaat
 • Vacature penningmeester: geen kandidaat
   

Namen van eventuele (tegen)kandidaten kunnen t/m 10 november 2023 schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het secretariaat, e-mailadres: m.heimensen@vsco.nl. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door ten minste drie leden.

 

8. Rondvraag

 

Vragen kunnen voor 10 november 2023, per e-mail ingediend worden bij het secretariaat. E-mailadres: m.heimensen@vsco.nl.

 

9. Sluiting door de voorzitter