Uitnodiging ledenvergadering
Supportersvereniging V.S.C.O.

Op vrijdag 8 maart 2024, zal de ledenvergadering van de Supportersvereniging VSCO’61’ plaats vinden, waarvoor alle leden van harte wordt uitgenodigd. De locatie zal, als gebruikelijk, het clubgebouw van  VSCO’61 zijn, op sportpark De Heughte.

 

Aanvang: 20.00 uur.

 

De agenda van de vergadering  ziet er als volgt uit:

 

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ledenvergadering 24-02-2023.

5. Jaarverslag 2023

6. A) Financieel verslag penningmeester

    B) Vaststellen contributie, voorstel bestuur laten zoals het nu is.

7. Verslag kascontrolecommissie, Jakob Hardlooper en Wim Korenberg

8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Jan Visch (secretaris). Kandidaten en/of tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot donderdag 7 maart 2024.

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Zowel het jaarverslag 2023 als de notulen van 24-02-2023 en het financieel verslag liggen vanaf 4 maart ter inzage in de vergaderruimte van de supportersvereniging. Ook kunnen de notulen en agenda via mail opgevraagd worden bij Jan Visch, janvisch2@gmail.com. Het financieel verslag kan opgevraagd worden bij Kees Jan Dekker keesjandekker@hotmail.com.

 

Secretaris Jan Visch
Rustenburgsweg 28
8096 AB  Oldebroek